Accés a la informació

#BelgidaTransparent

Dimarts, 29 desembre 2020

Obres en curs

69 - Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/s responsable/s; import pressupostat; període d'execució).

70 - Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i si escau les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).

71 - Es publiquen els indicadors:
a) Inversió en infraestructures per habitant i
b) Proporció d'ingressos de l'Urbanisme sobre els ingressos totals (s'indicaran en la web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació